Информационен ден на „АГРИЯ“ АД по проект BG16RFOP002-2.001-0912-C01/09.02.2016